+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager

Der skal mere end én faktura til at forvandle en lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende 

Selvstændig erhvervsdrivende, honorar- eller lønmodtager?

Hvis man er selvstændig, så udøver man for egen regning og risiko virksomhed af økonomisk karakter som samtidig har til formål at generere et overskud.

En foredragsholder, som nogle enkelte gange afholder et foredrag for en eller flere virksomheder betegnes som honorarmodtaget.

En lønmodtager er kendetegnet ved at udføre arbejde efter en arbejdsgivers anvisninger og for dennes regning og risiko.

Hvornår er der tale om et ansættelsesforhold?

Ved vurderingen af, om der er tale om et ansættelsesforhold, lægges vægt på, om:

 • Hvervgiveren fastsætter instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol samt arbejdstider.
 • Der udelukkende eller i overvejende grad kun er tale om én hvervgiver.
 • Der er indgået aftale mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren om en løbende arbejdsydelse.
 • Indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel.
 • Vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i ansættelsesforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord mv.).
 • Vederlaget udbetales periodisk.
 • Hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet.
 • Vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren.
 • Indkomstmodtageren anses for lønmodtager efter ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

Hvornår er det selvstændig erhvervsvirksomhed?

Ved vurderingen af, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, lægges vægt på, om:

 • Indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den
  afgivne ordre.
 • Hvervgiverens forpligtelser over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold.
 • Indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre.
 • Indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko.
 • Indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til at antage medhjælp.
 • Vederlaget betales efter regning, og betaling ydes først fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet.
 • Indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der anvendes ved arbejdets udførelse.
 • Indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, eksempelvis forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue mv.
 • Indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning mv. tilkendegiver, at han sælger ydelser af en nærmere bestemt art.
 • Indkomstmodtageren i henhold til momsloven er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms.

Konklusion

Der skal altid foretages en konkret vurdering. Sager der går igennem retssystemet har alle forskellige karakteristika, Senest er en gruppe erhvervsdykkere blevet anset som lønmodtage, da Højesteret lagde til grund, at dykkerne fik betaling, mens de var ombord på dykkerskibet, selv om de ikke kunne udføre opgaver på grund af eksempelvis dårligt vejr eller sygdom, dykkerne havde ikke afholdt erhvervsmæssige udgifter, der lå ud over, hvad der er sædvanligt i lønmodtagerforhold. Endvidere blev der lagt vægt på dykkernes økonomiske risiko var begrænset,

Ingen af de ovennævnte kriterier, der taler for enten tjenesteforhold eller for selvstændig erhvervsvirksomhed, er i sig selv afgørende.

Hvis indkomstmodtagerens kontraktforhold med hvervgiveren forudsætter, at der af vederlaget afholdes væsentlige erhvervsmæssige omkostninger, der er atypiske for lønmodtagerforhold, vil der som oftest være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Eksempler på sådanne væsentlige erhvervsmæssige omkostninger er løn til personale, udgifter til lokaler, reklame- og annonceudgifter mv.

 

Er du i tvivl – så vælg ikke selskabsformen

Hvis hovedaktionæren i et selskab anses for at være rette indkomstmodtager og ikke selskabet, så er der nogle heftige konsekvenser. Nedenstående konsekvenser er ikke unormale når eneaktionæren anses for rette indkomstmodtager:

 • Selskabets indkomst nedsættes med den indtægtsførte  omsætning
 • Selskabets indkomst forhøjes med et skattepligtigt tilskud svarende til det modtagne honorar (den indtægtsførte omsætning med tillæg af eventuel moms)
 • Den angivne salgsmoms nedsættes med faktureret moms på honoraret
 • Hovedaktionærens indkomst forhøjes med yderligere løn (det af selskabet modtagne honorar inklusive moms).

Brug for hjælp?

Har ovenstående givet anledning til overvejelser? Så er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

Vi står klar på info@rgh.dk eller ring på 5944 6577 eller kontakt din revisor direkte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram