+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Erhvervsstyrelsens skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedurer

Erhvervsstyrelsens skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedurer

Den nye bogføringslov indeholder krav om, at alle virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B-D og virksomheder i regnskabsklasse A, som i to på hinanden følgende indkomstår har en nettoomsætning, som overstiger 300.000 kr., skal udarbejde en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer. 

Beskrivelsen af virksomhedens bogføringsprocedurer skal indeholde oplysninger om:

 1. Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres, herunder hvordan
  virksomheden sikrer, at transaktioner bliver registreret nøjagtigt og snarest muligt efter transaktionens gennemførelse.
 2. Virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale, der ikke er omfattet af kravet om digital
  opbevaring (jf. § 4, nr. 2 og 4-7), opbevares på betryggende vis i fem år* fra udgangen af det regnskabsår, materialet
  vedrører, og
 3. hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne efter nr. 1 og 2.

*Anden lovregulering fx skatte- og momslovgivningen kan dog betyde at dele af materialet skal opbevares i en længere periode.

Lovens overgangsregler betyder, at kravet om at beskrive procedurer for opbevaring af regnskabsmateriale gælder alt
regnskabsmateriale, indtil kravet om at opbevare registreringer og de bilag, der dokumenterer registreringer i et digitalt
bogføringssystem, træder i kraft. Herefter gælder kravet til beskrivelse af procedurer for opbevaring af regnskabsmateriale
alene det regnskabsmateriale, der ikke skal opbevares i et digitalt bogføringssystem, og det er:

 • beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer,
 • oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet,
 • dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurderinger foretaget i
  forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport,
 • regnskaber, opgørelser og opstillinger, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og frivilligt udarbejdede regnskaber, der er aflagt efter årsregnskabsloven, som ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, og
 • eventuelle revisionsprotokoller eller anden tilsvarende rapportering.

Ikrafttræden

Formelt trådte lovkravet om bogføringsbeskrivelser i kraft den 1. juli 2022, men Erhvervsstyrelsen har slækket lidt på kravet, så virksomhederne skal
først efterleve kravet i det førstkommende nye regnskabsår efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en
skabelon den 30. september 2022. For virksomheder med kalenderår som regnskabsår skal beskrivelsen derfor være klar senest den 1. januar 2023.

Du kan læse vejledningen og downloade skabelonen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside .

Som altid står vi klar til at hjælpe dig. Tag fat i din vanlige kontaktperson eller firmaet på info@rgh.dk eller 59446577. Vi er i planlægningsfasen med et arrangement om emnet. Hvis du vil sikre dig en plads til mødet, så send en mail til info@rgh.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram