+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Bedre mulighed for straksafskrivning af småanskaffelser

Folketinget vedtog i foråret 2021 en forhøjelse af beløbet, hvor småaktiver kan afskrives skattemæssigt fuldt i anskaffelsesåret. Grænsen øges fra 14.100 til 30.700 (2021)

Af afskrivningsloven fremgår det, at:

  • driftsmidler, hvis fysiske levealder ikke overstiger tre år, kan straksafskrives i anskaffelsesåret,

  • driftsmidler med en anskaffelsessum på 14.100 kr. (2020) eller derunder kan straksafskrives i anskaffelsesåret,

  • driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed, …, kan straksafskrives i anskaffelsesåret,

  • it-software kan straksafskrives i anskaffelsesåret.

Som udgangspunkt afskrives driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, efter saldometoden, hvorefter årets primosaldo forøges med tilgange af nye driftsmidler i året og reduceres med salgssummen for aktiver solgt i året. Herefter kan der foretages skattemæssige afskrivninger med op til 25 %, der fradrages i den skattepligtige indkomst.

Efter de gældende regler kan bl.a. ”småaktiver”, defineret som aktiver med en anskaffelsespris på op til 14.100 kr. (2020-niveau), dog vælges fradraget fuldt ud i anskaffelsesåret (straksafskrevet), dvs. disse aktiver tilgår da ikke driftsmiddelsaldoen. Indgår aktiver i samlesæt, eller er de bestemt til at fungere samlet, gælder beløbsgrænsen for straksafskrivning den samlede anskaffelsespris for de pågældende aktiver.

Med lovændringen forøges grænsen på 14.100 kr.til 30.700 kr. (2021). Herved er mulighederne for straksafskrivning af småanskaffelser forbedret. Forhøjelsen har virkning for driftsmidler, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

Forhøjelsen af beløbsgrænsen indebærer endvidere, at beløbet på driftsmiddelsaldoen kan fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når den afskrivningsberettigede saldoværdi før indkomstårets afskrivninger udgør et beløb på 30.000 kr. (2020) eller derunder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram